Rekomendujemy organizację wszelkich form pracy harcerskiej, w szczególności zbiórek gromad i drużyn, w formie on-line, z powodu stale pogarszającej się sytuacji epidemicznej w Polsce.

WRACAMY

Ostatnia aktualizacja strony: 18.01.2021 r.
Poprzednia wersja z dnia 04.01.2021 r. 

Druhny i Druhowie!

Na niniejszej stronie znajdziecie aktualne wytyczne wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów. Prosimy jednak, abyście każdorazowo decydując się na zorganizowanie spotkania władz/odprawy/spotkania zespołu czy zbiórki jednostki najpierw rozważyli możliwość przeprowadzenia tego spotkania on-line a tylko w sytuacji, kiedy taka forma spotkania nie będzie umożliwiała realizacji jego celów, podejmowali decyzję o spotkaniu osobistym.

W przypadku kolejnych zmian w treści Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (względnie w przypadku przyjęcia nowego aktu prawnego regulującego te kwestie), w szczególności limitów określających dopuszczalną liczbę osób mogących uczestniczyć w zgromadzeniach w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach, a także spotkaniach i zebraniach niezależnie od ich rodzaju, należy automatycznie stosować te limity wynikające bezpośrednio z przepisów prawa powszechnie obowiązującego i nie wymaga to podejmowania przez Główną Kwaterę ZHP kolejnych zmian we wskazanej powyżej uchwale.

Aktualizacje

Ostatnia aktualizacja strony: 18.01.2021 r.
Poprzednia wersja z dnia 04.01.2021 r. 

Podstawy prawne

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2021 r. (Dz. U. 2021, poz. 91), zmieniającym Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020, poz. 2316 ze zmianami), do dnia 31 stycznia 2021 r. wydłużone został okres obowiązywania obostrzeń, które mają bezpośredni wpływ na działalność prowadzoną przez ZHP.

Zmianie w dniu 18.01.2021 ulegają zasady dotyczące:

 • ZBIÓREK GROMAD, DRUŻYN, ZASTĘPÓW,

 • WYDARZEŃ HUFCOWYCH, MIĘDZYHUFCOWYCH, CHORĄGWIANYCH I OGÓLNOPOLSKICH (bez nocowania)

DZIAŁANIA ZHP PROWADZONE W CELU OGRANICZENIA SZERZENIA SIĘ EPIDEMII

Szczegółowe wytyczne dla szkoleń związanych z działaniami ograniczającymi szerzenie się epidemii określa Naczelnik ZHP lub komendant chorągwi ZHP na podstawie upoważnienia Naczelnika ZHP.

KOMENDA HUFCA URUCHAMIA PROWADZENIE ZBIÓREK W NOWYM ROKU HARCERSKIM 2020/2021 W CZTERECH NASTĘPUJĄCYCH PO SOBIE KROKACH:​

 1. W każdym hufcu musi odbyć się spotkanie komendy hufca z drużynowymi, w trakcie którego komenda przekaże informację o harmonogramie powrotu do działalności bezpośredniej oraz o obowiązujących środkach bezpieczeństwa – forma spotkania powinna być dostosowana do bieżącej sytuacji na danym terenie.
 2. Drużynowy wypełni oświadczenie dostępne na stronie www.zhp.pl/wracamy/, że został zapoznany przez komendanta hufca (lub osobę upoważnioną przez komendanta hufca) z obowiązującymi w ZHP ogólnopolskimi zasadami odbywania zbiórek drużyn.
 3. Drużynowi przekażą informacje rodzicom harcerzy i harcerzom, informując ich o rozpoczęciu nowego roku harcerskiego i obowiązujących środkach bezpieczeństwa.
 4. Odbywają się zbiórki zastępów/gromad/drużyn przy zachowaniu środków bezpieczeństwa.

Jeśli komenda hufca prawidłowo uruchomiła prowadzenie zbiórek w roku harcerskim 2020/2021 zgodnie z powyższymi krokami, nie ma konieczności ponawiania procedury w związku z kolejnymi aktualizacjami wytycznych.

STREFA | Instruktorska

Wiemy, że ten czas nie jest łatwy. Dla każdego, kto potrzebuje wsparcia, przygotowaliśmy specjalne miejsce. Sprawdź, czy nie znajdziesz tam tego, czego szukasz.

ZBIÓRKI GROMAD, DRUŻYN, ZASTĘPÓW

1. Zbiórki odbywają się na świeżym powietrzu pod warunkiem, że:

 1. w trakcie zbiórki realizowane są między innymi zajęcia mające na celu przeciwdziałanie rozwojowi epidemii COVID-19, zgodnie z wymaganiem wynikającym z treści § 28 ust. 10 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii,
 2. w zbiórce bierze udział nie więcej niż 10 osób (w tym pełnoletni opiekun),
 3. zachowany jest reżim sanitarny tj. dystans społeczny nie mniejszy niż 1,5 m oraz zakryte usta i nos,
 4. zbiórka odbywa się pod nadzorem osoby pełnoletniej,
 5. w przypadku organizacji zbiórki w czasie, w którym występują ograniczenia w przemieszczaniu się osób, które nie ukończyły 16 lat, zapewniona jest opieka osoby pełnoletniej w trakcie dojazdu na zbiórkę i powrotu z niej do domu ,
 6. w przypadku, gdy niedaleko siebie odbywają się dwie zbiórki na zewnątrz, konieczne jest zachowanie odległości 100 m pomiędzy poszczególnymi zbiórkami, tak by nie było możliwości bezpośredniego kontaktu pomiędzy uczestnikami różnych zbiórek,
 7. zbiórka dla tej samej grupy członków ZHP (tego samego zastępu, tej samej części drużyny) nie może być organizowana codziennie. Nie ma natomiast przeszkód, aby ten sam zastęp (ta sama grupa harcerek i harcerzy) spotykał się w trakcie zbiórek co drugi dzień. Przy drużynie, w której działają 4 zastępy prawidłowe będzie to jeśli, np. w poniedziałek drużynowy organizuje zbiórkę dla zastępu 1 i 2 (z zachowaniem dopuszczalnej liczby uczestników), we wtorek dla zastępu 3 i 4, w środę znów dla zastępu 1 i 2 itd.
 8. uczestnicy spotkania posiadają elementy umundurowania: co najmniej chusty harcerskie.

2. Zbiórki odbywają się w budynku (pomieszczeniu) przy założeniu, że na 1 osobę przypada 7m2 powierzchni budynku i pod warunkiem, że:

 1. zbiórka odbywa się w obiekcie wykorzystywanym do prowadzenia działalności statutowej ZHP,
 2. w trakcie zbiórki realizowane są między innymi zajęcia mające na celu przeciwdziałanie rozwojowi epidemii COVID-19, zgodnie z wymaganiem wynikającym § 26 ust. 10 ww. Rozporządzenia,
 3. zachowany jest reżim sanitarny tj. dystans społeczny nie mniejszy niż 1,5 m oraz zakryte usta i nos,
 4. zbiórka odbywa się pod nadzorem osoby pełnoletniej,
 5. w przypadku organizacji zbiórki w czasie, w którym występują ograniczenia w przemieszczaniu się osób, które nie ukończyły 16 lat, zapewniona jest opieka osoby pełnoletniej w trakcie dojazdu na zbiórkę i powrotu z niej do domu,
 6. zbiórka dla tej samej grupy członków ZHP (tego samego zastępu, tej samej części drużyny) nie może być organizowana codziennie. Nie ma natomiast przeszkód, ten sam zastęp (ta sama grupa harcerek i harcerzy) spotykał się w trakcie zbiórek co drugi dzień. Przy drużynie, w której działają 4 zastępy prawidłowe będzie to jeśli  , np. w poniedziałek drużynowy organizuje zbiórkę dla zastępu 1 i 2 (z zachowaniem dopuszczalnej liczby uczestników), we wtorek dla zastępu 3 i 4, w środę znów dla zastępu 1 i 2 itd.

Dodatkowo zbiórki (spotkania) mogą się odbywać w budynkach, przy udziale do 5 osób (nie wlicza się w to drużynowego lub pełnoletniego opiekuna jako organizatora spotkania) pod warunkiem, że zbiórka odbywa się w lokalu lub budynku wskazanym jako adres miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, która organizuje spotkanie lub jest to pomieszczenie/budynek wykorzystywany do prowadzenia działalności statutowej ZHP. W takim przypadku należy stosować odpowiednio zasady opisane w punkcie 2.4, 2.5. 2.6.

W tym przypadku do limitu osób nie wlicza się również osób zaszczepionych przeciwko COVID-19.

Prowadzący zbiórkę:

Zbiórkę gromady/drużyny prowadzi drużynowy wspólnie z przybocznymi. W przypadku, jeśli drużynowy lub przyboczny są niepełnoletni, zbiórka w danej grupie odbywa się pod nadzorem osoby pełnoletniej, np. rodzica, opiekuna drużynowego lub innego pełnoletniego instruktora ZHP.

Inne zasady bezpieczeństwa:

 • W programie zbiórki nie ma zwiedzania obiektów publicznych.

 • W przypadku drużyn specjalnościowych należy dodatkowo stosować wytyczne publikowane przez właściwe ministerstwa.

 • Główna Kwatera ZHP nie będzie określała katalogu możliwych do przeprowadzenia zajęć mających na celu przeciwdziałanie rozwojowi epidemii COVID-19. Wskazujemy jednak, że przykładowe zajęcia spełniające to kryterium znajdują się w propozycjach programowych prezentowanych na stronie internetowej https://zhp.pl/propozycje-programowe-online/

BIWAKI

obowiązuje zakaz organizacji biwaków zastępów/drużyn

SPOTKANIA WŁADZ ZHP, ODPRAWY KOMENDANTÓW CHORĄGWI/HUFCÓW, SPOTKANIA ZESPOŁÓW GŁÓWNEJ KWATERY ZHP / CHORĄGWIANYCH / HUFCOWYCH

Miejsce i maksymalna liczba osób:

bez ograniczenia liczbowego, jeżeli odbywają się w celu omówienia spraw wynikających z zakresu pracy takiego zespołu – warunek konieczny – wydział/zespół musi być formalnie powołany (uchwała/decyzja właściwej władzy ZHP) i wtedy traktowane jest to jako spotkanie służbowe i zawodowe.

KURSY I SZKOLENIA (16+) (z noclegiem i bez noclegu)

Treść Rozporządzenia Rady Ministrów zezwala na organizowanie spotkań do 5 osób, jeżeli odbywają się one w lokalu lub budynku wskazanym jako adres miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, która organizuje spotkanie. Dopuszcza się organizowanie takich spotkań także w pomieszczeniach, z których korzysta na co dzień ZHP (np. siedziby hufców i chorągwi, ośrodki, harcówki drużyn).

Ze względu na bezpieczeństwo i zdrowie nas wszystkich rekomendujemy jednak organizację spotkań on-line.

Spotkania lub zebrania mające na celu realizację działań statutowych lub wolontariackich, związanych z przeciwdziałaniem rozwoju epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, organizowane przez organizacje harcerskie i skautowe objęte Honorowym Protektoratem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, mogą się odbywać, pod warunkiem że w przypadku gdy spotkanie lub zebranie odbywa się:

1) w budynkach lub innych obiektach wykorzystywanych do prowadzenia działalności statutowej przez te organizacje, przy zachowaniu przez uczestników tych spotkań lub zebrań odległości nie mniejszej niż 1,5 m, z udziałem nie więcej uczestników niż 1 osoba na 7 m2 powierzchni budynku lub innego obiektu oraz realizacji przez uczestników obowiązku zakrywania ust i nosa

2) na zewnątrz, z udziałem uczestników w liczbie nie większej niż 10, którzy przebywają w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie i realizują obowiązek zakrywania ust i nosa

Inne zasady bezpieczeństwa

 • Przy organizacji kursów przewodnikowskich, drużynowych, podharcmistrzowskich należy uwzględnić rekomendacje opracowane przez Centralną Szkołę Instruktorską ZHP opublikowane na stronie zhp.pl/wracamy.

 • Komendant formy szkoleniowej przed rozpoczęciem informuje kadrę i uczestników o zasadach bezpieczeństwa i profilaktyki oraz procedurze postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem.

 • Organizator formy szkoleniowej zapewnia dostęp do środków do dezynfekcji.

WYDARZENIA HUFCOWE, MIĘDZYHUFCOWE, CHORĄGWIANE I OGÓLNOPOLSKIE

bez nocowania; do 5 osób (nie wlicza się w to drużynowego lub pełnoletniego opiekuna jako organizatora spotkania), jeżeli odbywają się one w lokalu lub budynku wskazanym jako adres miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, która organizuje spotkanie. Dopuszcza się organizowanie takich spotkań także w pomieszczeniach, z których korzysta na co dzień ZHP (np. siedziby hufców i chorągwi, ośrodki, harcówki drużyn).

W tym przypadku do limitu osób nie wlicza się również osób zaszczepionych przeciwko COVID-19.

Spotkania lub zebrania mające na celu realizację działań statutowych lub wolontariackich związanych z przeciwdziałaniem rozwoju epidemii

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Art. 26 ust. 10.

Spotkania lub zebrania mające na celu realizację działań statutowych lub wolontariackich, związanych z przeciwdziałaniem rozwoju epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, organizowane przez organizacje harcerskie i skautowe objęte Honorowym Protektoratem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, mogą się odbywać, pod warunkiem że w przypadku gdy spotkanie lub zebranie odbywa się:

1) w budynkach lub innych obiektach wykorzystywanych do prowadzenia działalności statutowej przez te organizacje, przy zachowaniu przez uczestników tych spotkań lub zebrań odległości nie mniejszej niż 1,5 m, z udziałem nie więcej uczestników niż 1 osoba na 7 m2 powierzchni budynku lub innego obiektu oraz realizacji przez uczestników obowiązku zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 25 ust. 1;

2) na zewnątrz, z udziałem uczestników w liczbie nie większej niż 10, którzy przebywają w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie i realizują obowiązek zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 25 ust. 1.”,

OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

 1. Zasady opisane w wytycznych dotyczą wszystkich uczestników form pracy harcerskiej, łącznie z kadrą.
 2. W trakcie organizacji jakichkolwiek form pracy harcerskiej należy stosować obowiązujący na danym terenie reżim sanitarny (związany z wprowadzeniem stref żółtych i czerwonych). Gdy chodzi o zakrywanie ust i nosa, a także utrzymywanie zalecanego dystansu społecznego, to w tym zakresie należy bezwzględnie stosować się do wytycznych ogłaszanych przez upoważnione do tego organy. W przypadku obowiązku zakrywania nosa i ust uczestnicy powinni we własnym zakresie zapewnić sobie osłonę nosa i ust (maseczki, przyłbice itp.) W przypadku osób małoletnich obowiązek ten spoczywa na rodzicach lub opiekunach prawnych.
 3. W zbiórce/spotkaniu/innej formie pracy harcerskiej, jeśli jest ona dopuszczona do realizacji, uczestniczą osoby niemające objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, które w okresie 10 dni, licząc wstecz od dnia poprzedzającego dzień zbiórki/spotkania/innej formy pracy harcerskiej: nie miały świadomego kontaktu lub nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych ani nie miały świadomego kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem.
 4. Osoby niepełnoletnie uczestniczą w danej formie po wyrażeniu pisemnej zgody przez opiekunów prawnych zawierającej oświadczenie o świadomości ryzyka związanego z COVID-19. Oświadczenie może być złożone jednorazowo na okres roku harcerskiego jeśli zawiera w swojej treści zobowiązanie się opiekunów prawnych do jego aktualizacji w przypadku zajścia zmiany okoliczności faktycznych będących treścią oświadczenia. Oświadczenie może być złożone w formie elektronicznej. Minimalny zakres danych niezbędnych do prawidłowego złożenia oświadczenia jest publikowany na stronie zhp.pl/wracamy.
 5. Osoby pełnoletnie składają pisemne oświadczenie o świadomości ryzyka związanego z COVID-19. Oświadczenie może być złożone jednorazowo na okres roku harcerskiego jeśli zawiera w swojej treści zobowiązanie się do jego aktualizacji w przypadku zajścia zmiany okoliczności faktycznych będących treścią oświadczenia. Oświadczenie może być złożone w formie elektronicznej. Minimalny zakres danych niezbędnych do prawidłowego złożenia oświadczenia jest publikowany na stronie zhp.pl/wracamy.
 6. Uczestnicy powinni we własnym zakresie zapewnić sobie środki dezynfekujące. W przypadku osób małoletnich obowiązek ten spoczywa na rodzicach lub opiekunach prawnych.
 7. Formy pracy harcerskiej (np. biwak, impreza chorągwiana) z nocowaniem mogą być organizowane tylko w obiektach, bazach i miejscach spełniających przewidziane dla nich warunki bezpieczeństwa, na podstawie umowy zawartej między ZHP a podmiotem uprawnionym do dysponowania danym miejscem (zaleca się aby umowa była w formie pisemnej) i umożliwiającym ograniczenie kontaktu z osobami niebędącymi uczestnikami tego wyjazdu. Powyższe nie wyklucza korzystania z przestrzeni udostępnianej przez Lasy Państwowe, względnie inny podmiot dysponujący terenem, którego właścicielem jest Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego (lub podmiot uprawniony do dysponowania terenem należącym do prywatnych osób fizycznych/prawnych) lub noclegu na polach namiotowych i kempingach. Organizator zapewnia odpowiednią liczbę miejsc noclegowych przy założeniu, że w jednym pokoju lub namiocie są uczestnicy z tej samej grupy, w której prowadzi się zajęcia w trakcie wyjazdu, możliwe jest zachowanie obowiązującego dystansu społecznego.
 8. Wchodząc na zbiórkę/spotkanie/inną formę pracy harcerskiej i wychodząc z niej należy obowiązkowo zdezynfekować/umyć ręce.
 9. W trakcie wszystkich form należy maksymalnie ograniczyć kontakt z osobami niebędącymi uczestnikami spotkania.
 10. W trakcie wszystkich form należy ograniczyć w miarę możliwości używanie przez więcej niż jedną osobę tego samego przedmiotu/rekwizytu. Jeśli nie ma takiej możliwości, należy dezynfekować przedmioty/rekwizyty każdorazowo po użyciu przez daną osobę, zanim inna osoba zacznie używać tego przedmiotu/rekwizytu.
 11. Jeśli do uczestnictwa w danej formie niezbędne są materiały dydaktyczne, należy wyposażyć w nie każdą osobę indywidualnie. W takim wypadku uczestnicy danej formy nie mogą się wymieniać zapewnionymi im indywidualnie materiałami dydaktycznymi.
 12. Prowadzący zbiórkę/spotkanie/inną formę pracy harcerskiej sporządza listę uczestników (imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego), którą przechowuje przez 14 dni od zbiórki, a następnie niszczy.
 13. W trakcie zbiórki/spotkania/innej formy pracy harcerskiej nie wolno przeprowadzać zajęć wymagających fizycznego kontaktu z innym uczestnikiem lub osobą trzecią, np. tradycyjne wiązanie kręgu.
 14. Osoba nadzorująca zbiórkę/spotkanie/inną formę pracy harcerskiej przed jej rozpoczęciem informuje uczestników o zasadach bezpieczeństwa i profilaktyki.
 15. Organizatorzy wszystkich form powinni na bieżąco śledzić stronę www.gov.pl/koronawirus/ oraz www.zhp.pl/wracamy/, na której będą publikowane bieżące informacje dotyczące obowiązujących obostrzeń, zmian w prawie powszechnie obowiązujących oraz wytycznych dla drużyn, w tym drużyn specjalnościowych.
 16. Naczelnik ZHP określa szczegółowe wytyczne dla szkoleń związanych z działaniami ograniczającymi szerzenie się epidemii.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA LUB STWIERDZENIA ZACHOROWANIA NA COVID-19

BIWAKI I INNE FORMY Z NOCLEGIEM

Wystąpienie charakterystycznych objawów związanych z zakażeniem koronawirusem (kaszel, gorączka, duszność, kłopoty z oddychaniem, ból mięśni, ogólne zmęczenie) lub opinia lekarza o podejrzeniu COVID-19.

 1. W przypadku gdy komendant formy/drużynowy uzyskał informację, że u uczestnika lub członka kadry formy/biwaku wystąpiły charakterystyczne objawy związane z zakażeniem koronawirusem lub istnieje opinia lekarza o podejrzeniu COVID-19, powiadamia właściwą miejscowo stację sanitarno-epidemiologiczną w celu uzyskania informacji o właściwym trybie postępowania.
 2. Osobie, u której wystąpią objawy charakterystyczne dla COVID-19, komendant formy/drużynowy zapewnia izolację w wydzielonym obszarze, z wydzielonym węzłem sanitarnym (WC, stanowisko do mycia) oraz wyznacza dedykowanego opiekuna, który zajmuje się osobą, u której wystąpiły objawy charakterystyczne dla COVID-19 i wyposaża takiego opiekuna w indywidualne środki ochrony osobistej.
 3. Natychmiast po odizolowaniu osoby, u której wystąpiły objawy charakterystyczne dla COVID-19, należy skontaktować się z lekarzem, celem zweryfikowania objawów występujących u osoby odizolowanej;
 4. Opiekun prowadzi dziennik obserwacji, odnotowując wszystkie zdarzenia dotyczące stanu chorego, zgłaszane dolegliwości, zapisy z pomiaru temperatury. Dziennik zawiera dane osobowe podlegające szczególnej ochronie, stanowi dokumentację medyczną.
 5. Opiekun zachowuje zaostrzone zasady dystansu w stosunku do pozostałych uczestników i kadry obozu, nie może podejmować innych zadań poza opieką nad osobą, u której wystąpiły objawy charakterystyczne dla COVID-19.
 6. Komendant formy/drużynowy niezwłocznie powiadamia rodziców (opiekunów prawnych) osoby, u której wystąpiły objawy charakterystyczne dla COVID-19. Nadto, o zaistniałej sytuacji niezwłocznie powiadamia właściwego komendanta hufca. Komendant hufca, bądź zastępująca go osoba, drogą służbową powiadamiają właściwego komendanta chorągwi, a w sytuacjach zagrożenia życia i godzących w dobre imię ZHP, również Naczelniczkę ZHP. W przypadku gdy sytuacja wystąpiła na terenie działania innej chorągwi, należy powiadomić również właściwego terenowo komendanta chorągwi.
 7. W przypadku ujawnienia się osoby z objawami charakterystycznymi dla COVID-19, należy:
  1. niezwłocznie przeprowadzić dezynfekcję wszystkich pomieszczeń oraz sprzętu, a także każdorazowo przeprowadzać dezynfekcję pomiędzy korzystaniem z pomieszczeń i sprzętu przez poszczególne grupy;
  2. stosować środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki)
  3. zwiększyć liczbę miejsc do mycia rąk i dozowników z płynem dezynfekcyjnym;
  4. ograniczyć do minimum kontakt bezpośredni pomiędzy kadrą i uczestnikami z różnych grup.
 8. W przypadku gdy stan zdrowia uczestnika nagle się pogorszy, zanim na miejsce przybędą rodzice bądź opiekunowie prawni, komendant formy/drużynowy wzywa karetkę pogotowia i przygotowuje dla jej zespołu informacje o stanie zdrowia wraz ze zgromadzoną dotychczas dokumentacją (dziennik obserwacji).
 9. Komendant formy/drużynowy zbiera następujące informacje:
  1. imiona i nazwiska osób kontaktujących się z ww. osobą w ramach organizowanej formy,
  2. obszary, w których przebywała ww. osoba w czasie organizowanej formy w celu ewentualnego przekazania odpowiednim służbom.
 10. Komendant formy/drużynowy zwraca szczególną uwagę na stosowanie zasad bezpieczeństwa, które ograniczą ryzyko transmisji choroby COVID-19.
 11. W przypadku otrzymania informacji o pozytywnym wyniku testu na CVOVID-19 należy podjąć działania określone w części II.

Stwierdzenie u uczestnika lub członka kadry formy/biwaku choroby COVID-19, potwierdzonej wynikiem testu.

 1. W przypadku gdy komendant formy/drużynowy uzyskał informację, że u uczestnika lub członka kadry stwierdzono COVID-19, powiadamia właściwą miejscowo stację sanitarno-epidemiologiczną w celu uzyskania informacji o właściwym trybie postępowania.
 2. Komendant formy/drużynowy:
 • niezwłocznie powiadamia o zachorowaniu rodziców (opiekunów prawnych) i właściwego komendanta (hufca/chorągwi),
 • informuje wszystkich rodziców (opiekunów prawnych) o podjętych czynnościach, a także o ewentualnych utrudnieniach w funkcjonowaniu wyjazdu, będących konsekwencją informacji uzyskanych od właściwej miejscowo stacji sanitarno-epidemiologicznej. Informację, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, komendant formy/drużynowy przekazuje także do komendanta hufca bądź chorągwi. Komendant hufca bądź zastępująca go osoba drogą służbową powiadamiają właściwego komendanta chorągwi, a w sytuacjach zagrożenia życia i godzących w dobre imię ZHP, również Naczelniczkę ZHP. W przypadku gdy sytuacja wystąpiła na terenie działania innej chorągwi, należy powiadomić również właściwego terenowo komendanta chorągwi.
 • zbiera informacje określone w cz. I pkt 3
 • w miarę możliwości odizolowuje miejsca, w których przebywała zakażona osoba,
 • informuje, z zachowaniem prywatności, rodziców/prawnych opiekunów uczestników lub pełnoletnich uczestników, że mogły mieć kontakt z osobą zakażoną koronawirusem,
 • podejmuje działania, które doprowadzą do zorganizowania funkcjonowania uczestników i kadry w sposób zapewniający możliwie największy poziom bezpieczeństwa,
 • zleca firmie wykonującej usługi dezynfekcyjne przeprowadzenie dezynfekcji obszarów, z którymi miała kontakt osoba chora.
 1. Po otrzymaniu ewentualnej decyzji odnośnie zamknięcia formy, komendant formy/drużynowy ustala czynności, które należy wykonać.
 2. Komendant formy/drużynowy informuje rodziców (opiekunów prawnych) wszystkich uczestników oraz członków kadry o działaniach podjętych w związku z zaistniałą sytuacją.
 3. Komendant formy/drużynowy zaleca wszystkim uczestnikom kontakt z właściwą miejscowo stacją sanitarno-epidemiologiczną, obserwację stanu zdrowia i ograniczanie kontaktu z innymi osobami.

Postanowienia końcowe

 1. Za wprowadzenie procedur i ich stosowanie odpowiada komendant formy/drużynowy.
 2. Do przestrzegania procedur zobowiązani są wszyscy członkowie formy.
 3. W przypadku pytań, wątpliwości należy zwrócić się do terenowej PSSE.

DODATKOWE PORADNICTWO: DLA DRUŻYN I GROMAD

Nabywamy informację o tym, że członek ZHP i/lub jego opiekun prawny zostali skierowani na kwarantannę/stwierdzono zarażenie COVID-19. Członek ZHP był na zbiórce np. 2 dni przed tą informacją.

  1. Drużynowy pełnoletni lub opiekun drużynowego powinien niezwłocznie skontaktować się z lokalnym sanepidem informując o tej okoliczności i kierując pytanie o dalsze postępowanie.

  2. Drużynowy pełnoletni lub opiekun drużynowego powinien powiadomić swojego komendanta hufca, który powinien wspierać drużynowego i nadzorować prawidłowe wykonywane dalszych kroków.

  3. Jeśli sanepid poprosi o listę kontaktów do opiekunów prawnych członków ZHP, którzy również byli na zbiórce, należy taką listę przekazać (jest to zgodne z RODO) – jeśli sanepid poprosił o listę to w tym momencie należy powiadomić opiekunów prawnych, że taka lista została przekazana i z jakiego powodu (bez podawania danych osobowych osób objętych kwarantanną/zarażonych COVID-19).

  4. Należy wstrzymać się z dalszą organizacją zbiórek do momentu, w którym sanepid wyda zalecenie co do dalszego postępowania. 

 1.  

DODATKOWE PORADNICTWO DLA PEŁNOLETNICH CZŁONKÓW ZHP PEŁNIĄCYCH FUNKCJE INSTRUKTORSKIE I/LUB UCZESTNICZĄCYCH W RÓŻNYCH FORMACH PRACY HARCERSKIEJ

Nabywamy informację o tym, że jestem zarażona/zarażony COVID-19 lub jestem skierowany na przymusową kwarantannę ,a np. 2 dni wcześniej byłem/byłam na spotkaniu komendy/KSI lub innej formie pracy harcerskiej:

  1. Niezwłocznie kontaktujesz się z lokalnym sanepidem informując o tej okoliczności i kierując pytanie o dalsze postępowanie.
  2. Jeśli sanepid poprosi o listę kontaktów do wszystkich osób, z którymi miałeś/miałaś bezpośredni kontakt w ostatnich 10 dniach, przekazujesz ją zgodnie z dyspozycją sanepidu i jednocześnie, prosimy Cię, w trosce o nasze wspólne dobro, poinformuj wszystkich członków ZHP, z którymi miałeś bezpośredni kontakt w ostatnich 10 dniach o powodzie i przekazaniu listy.
FAQ – Najczęściej Zadawane Pytania

Oświadczenia zbieramy od rodziców/opiekunów prawnych niepełnoletnich uczestników zbiórek oraz od pełnoletnich uczestników zbiórek. Zbieranie oświadczeń powinno być poprzedzone przekazaniem rodzicom/opiekunom prawnym oraz pełnoletnim uczestnikom zbiórek informacji, na jakich warunkach, wobec ciągle obowiązującego na obszarze kraju stanu epidemii, udział w zbiórce w ogóle jest możliwy. Wobec obostrzeń, które w dalszych ciągu dotykają różnych sfer życia społecznego oraz gospodarczego ZHP nie może sobie pozwolić na to, by w swojej pracy te obostrzenia pomijać, ponieważ kluczowe znaczenie ma troska o naszych podopiecznych, w tym także troska o ich życie oraz zdrowie. W konsekwencji, jeśli po udzieleniu informacji na temat warunków, na których możliwy jest udział w zbiórkach, dana osoba decyduje się na udział w tej formie pracy harcerskiej, konieczne jest złożenia stosownego oświadczenia za każdym razem przez zbiórką. Brak takiego oświadczenia należałoby traktować w istocie jako decyzję o tym, że dana osoba nie będzie brała udziału w zbiórkach.

Po pierwsze więc, w aktualnie występującej sytuacji – stan epidemii ogłoszony na podstawie przepisów Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi – Dz. U. 2008, nr 234, poz. 1570 ze zmianami, można sobie wyobrazić w teorii sytuację, w której do zakażenia na zbiórce jednak dojdzie, z czym wiązać może się nie tylko osobista odpowiedzialność odszkodowawcza osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie zbiórki, ale także samej organizacji (ZHP), na zasadach szczegółowo określonych w art. 415 i nast. k.c. (odpowiedzialność deliktowa, z tytułu tzw. czynu niedozwolonego). Skoro tak, to ZHP ma nie tylko prawo, ale i obowiązek podejmowania takich działań, które prowadzić będą do zminimalizowania (czy wręcz wykluczenia) ryzyka związanego z zakażeniem się podczas zbiórki, a tym samym do zminimalizowania (czy wręcz wykluczenia) ryzyka związanego z odpowiedzialnością cywilną (z tytułu czynu niedozwolonego) czy wręcz odpowiedzialnością karną osób odpowiedzialnych za prowadzenie zbiórki, a także samej organizacji. Elementem tego typu prewencji jest właśnie żądanie udzielenia określonych informacji.

Niezależnie od powyższego wskazać należy na art. 2 ust. 2 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020, poz. 374 ze zmianami). Zgodnie z tym przepisem, przez „przeciwdziałanie COVID-19” rozumie się wszelkie czynności związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków, w tym społeczno- gospodarczych COVID-19.

Informację o stanie zdrowia bez wątpienia można traktować w kategorii dobra osobistego, w rozumieniu art. 23-24 k.c. To oznacza, że osoba, której takie informacje dotyczą, ma pełną swobodę decyzji w przedmiocie tego, czy informacje te ujawnić, czy też nie. Nic nie stoi jednocześnie na przeszkodzie temu, by o takie informacje pytać (przepisy w tym zakresie nie statuują żadnego zakazu). O ile więc osoba, której te informacje dotyczą, poprzez złożenia stosownego oświadczenia zdecydowała się na ich dobrowolne ujawnienie, to mamy do czynienia z działaniem w granicach prawa. W przedmiotowej sprawie nie mamy jednocześnie do czynienia z łamaniem tajemnicy lekarskiej; ZHP nie zwraca się przecież o tego typu dane do osób, które z mocy obowiązujących w tym zakresie przepisów są zobowiązane do ich zachowania w tajemnicy (lekarze), a do osób, które tego typu informacjami mogą co do zasady swobodnie rozporządzać, stosownie do przepisów regulujących ochronę dóbr osobistych. W świetle powyższego, w niniejszej sprawie nie ma mowy o łamaniu tajemnicy lekarskiej.

W przypadku braku zgody na złożenie oświadczenia w przedmiocie stanu zdrowia, trudno wyobrazić sobie skutek w postaci ustania członkostwa w ZHP. Z uwagi jednak na specyficzne uwarunkowania, związane z epidemią COVID-19, obowiązkiem organizacji jest takie przygotowanie zbiórek, by odbywały się one możliwie bezpiecznie, z troską o życie oraz zdrowie wychowanków. W konsekwencji, jeśli ktoś tego typu danych, związanych ze stanem zdrowia, nie chce podawać, to należałoby po prostu przyjmować, że w takiej sytuacji dana osoba nie chce uczestniczyć w zbiórce.

W deklaracji członkowskiej ZHP jest zawarta informacja, że będziemy przetwarzać dane dotyczące zdrowia, aby zapewnić członkom ZHP bezpieczeństwo w trakcie form pracy. Inspektor Ochrony Danych ZHP po analizie deklaracji uznał, że nie ma potrzeby wprowadzać dodatkowych klauzul.

ZHP nie posiada żadnych narzędzi prawnych pozwalających na zweryfikowanie prawdziwości treści oświadczeń dotyczących stanu zdrowia. W tym zakresie ZHP może liczyć tylko na rozsądek rodziców/prawnych opiekunów swoich małoletnich członków, a także osób pełnoletnich będących członkami organizacji. Oczywiście gdyby okazało się, że oświadczenia były nieprawdziwe, a w konsekwencji nieprawdziwości tych oświadczeń doszło np. do zwiększenia ryzyka zakażenia czy wręcz zakażenia, to wówczas, choćby w drodze procesu cywilnego, możliwe jest dochodzenie roszczeń przeciwko osobie, która złożyła nieprawdziwe oświadczenie. Dalej, w takim wypadu nie można wykluczyć także odpowiedzialności karnej osoby, która złożyła nieprawdziwe oświadczenie, gdyby okazało się, że w konsekwencji takiego oświadczenia doszło do narażenia inne osoby na utratę zdrowia czy życia – por. np. art. 160 k.k. 

ZHP nie jest organem władzy publicznej. W dokumentach przygotowanych przez Główną Kwaterę ZHP (por. Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 140/2020 z dnia 22 maja 2020 r. ws. powrotu ZHP do działalności bezpośredniej) mowa jest tylko i wyłącznie o stanie epidemii, a także będących jego konsekwencją nakazach oraz zakazach, wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 878).

Stan epidemii wprowadzany został na podstawie przepisów Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2008, nr 234, poz. 1570 ze zmianami) i w tym kontekście nie może ulegać wątpliwości, że wskazana powyżej ustawa dotyka dzisiaj każdego, w tym ZHP, który prowadząc swoją działalność musi liczyć się w występującymi aktualnie uwarunkowaniami faktycznymi oraz prawnymi.

Wprowadzone wytyczne mają ograniczać organizowanie zbiórek w miejscach, w których istnieje ryzyko większych skupisk ludzkich. Ponadto miejsce powinno dawać możliwość prowadzenia zbiórki w atmosferze spokoju. Należy unikać wszelkich miejsc publicznych, w którym nie da się zagwarantować warunków bezpieczeństwa.

Gdy chodzi o utrzymywanie zalecanego dystansu społecznego, to w tym zakresie należy bezwzględnie stosować się do wytycznych ogłaszanych przez Ministra Zdrowia.

Listę przechowuje drużynowy i niszczy ją po 14 dniach. W przypadku zastępu listę przechowuje pełnoletni opiekun uczestniczący w zbiórce, który powinien otrzymać polecenie przetwarzania danych osobowych. Lista powinna zostać zniszczona po 14 dniach.

Oświadczenia opiekunów prawnych/pełnoletnich uczestników zbiórki należy przekazać do komendy hufca. Dopuszczana jest możliwość zamieszczania skanów list i oświadczeń na dysku w folderze z ograniczonym dostępem dla komendy hufca. Oświadczenia należy przechowywać przez okres 3 lat – tyle trwa okres przedawnienia roszczenia, które może być skierowane do ZHP w związku z prowadzoną działalnością.

 1. Co to znaczy? Czy musi być to drużynowy (instruktor) lub inny instruktor ZHP czy może to być np. harcerz (przyboczny), który jest pełnoletni albo rodzic, którejś harcerki biorącej udział w zbiórce?
 2. Jeśli nie musi być to drużynowy, to kto ponosi odpowiedzialność za dzieciaki? Drużynowy, którego nie ma tam fizycznie czy np. ten rodzic, który zgodzi się na nadzór w kwestiach sanitarnych związanych z pandemią, ale już nie w zakresie bezpieczeństwa, co w razie wypadku? Kto w razie wypadku?

Zgodnie z treścią art. 427 k.c., kto z mocy ustawy lub umowy jest zobowiązany do nadzoru nad osobą, której z powodu wieku albo stanu psychicznego lub cielesnego winy poczytać nie można, ten obowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej przez tę osobę, chyba że uczynił zadość obowiązkowi nadzoru albo że szkoda byłaby powstała także przy starannym wykonywaniu nadzoru. Przepis ten stosuje się również do osób wykonywających bez obowiązku ustawowego ani umownego stałą pieczę nad osobą, której z powodu wieku albo stanu psychicznego lub cielesnego winy poczytać nie można. W tej sytuacji zacząć należałoby od sformalizowania relacji łączącej ZHP z rodzicem, który miałby sprawować opiekę nad powierzonymi mu dziećmi, działającymi w ramach drużyny/zastępu (np. porozumienie wolontariacie w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. 2003, nr 96, poz. 873 ze zmianami).

Po spełnieniu tych warunków tworzy się węzeł prawny (umowa w rozumieniu art. 427 k.c.), który stanowi podstawę prawną do sprawowania faktycznej pieczy przez takiego rodzica, a tym samym ponoszenia przez niego odpowiedzialności w związku ze szkoda, jakiej dopuści się podopieczny. Podkreślenia jednocześnie wymaga, że opiekun faktyczny, na zasadach ogólnych odpowiada nie tylko za kwestie związane z dbałością o realizację wytycznych z zakresu reżimu sanitarnego; osoba faktycznie sprawująca pieczę odpowiada bowiem, w świetle obowiązujących w tym zakresie przepisów, także za inne kwestie, w tym w szczególności za zdrowie i życie podopiecznych.

Nie można zapominać o tym, że skoro mamy do czynienia ze sprawowaniem faktycznej pieczy w ramach działalności harcerskiej prowadzonej przez ZHP, to możliwe jest też przyjęcie odpowiedzialności organizacji jako takiej, choćby na podstawie art. 430 k.c., który dotyczy odpowiedzialności powierzającego (w interesującym nas przykładzie takim powierzającym będzie właśnie ZHP), gdyby w czasie sprawowania takiej pieczy doszło do wyrządzenia szkody osobie, która formalnie powierzona została organizacji (np. wypadek).

Jeśli ktoś przychodzi na zbiórkę w ramach akcji naborowej, to rodzice/opiekunowie powinni wcześniej wypełnić deklarację członkowską, a następnie odpowiednie oświadczenia. W zbiórkach nie mogą uczestniczyć osoby niezrzeszone, ponieważ nie są objęte ubezpieczeniem.

Nie zostało wprowadzone żadne ograniczenie czasowe. Należy jednak pamiętać, że przydatność maseczek ochronnych jest ograniczona w czasie. Należy uwzględnić to planując czas zbiórki.

W związku z tym, że taka forma zbiórki powoduje dodatkowe i czasochłonne zabezpieczenie sanitarne związane z czystością rekomendujemy nie organizować tego typu zajęć. Warto również podkreślić, że nie jest wskazane spożywanie posiłków w trakcie zbiórki, gdyż wiąże się to na przykład ze zdjęciem maseczek ochronnych.

Za szkolenie zastępowych odpowiada drużynowy. Zastępowi nie muszą składać analogicznych zaświadczeń. To drużynowy odpowiada za prowadzenie drużyny, w tym prawidłową organizację zbiórek zastępów. Jeśli nad zbiórką zastępu nadzór sprawuje pełnoletni opiekun niebędący członkiem ZHP należy z nim podpisać porozumienie wolontariackie obejmujące analogiczne oświadczenie jak u drużynowego.

Jeśli mamy na myśli przygotowane do tej pory oświadczenia, odnoszące się przede wszystkim do kwestii związanych ze zdrowiem dzieci, to w świetle obowiązujących w tym zakresie przepisów należałoby uznać, że mamy tu do czynienia z istotnymi sprawami dotyczącymi dziecka (nie można w mojej ocenie traktować inaczej sytuacji, w której podawane są informacje dotyczące stan zdrowia dziecka). W takim przypadku przepisy powiadają – por. art. 97 § 2 k.r.o., że sprawy istotne dotyczące dziecka rozstrzygane są wspólnie. W konsekwencji, z punktu widzenia adresata oświadczenia, tylko dysponowanie podpisem obojga rodziców pod tym oświadczeniem daje podstawy do uznania, że rodzie rzeczywiście ustalili coś wspólnie (w tym przypadku wspólnie zdecydowali o ujawnieniu informacji dotyczących stanu zdrowia dziecka). 

Tak należy sprawdzić te osoby w rejestrze przestępstw na tle seksualnym przed dopuszczeniem ich do pracy z dziećmi.

Tak, można przygotować taki formularz do podpisu w sposób elektroniczny w Office 365 ZHP. Warunkiem jest to, że będzie dostępna w formularzu pełna treść oświadczenia.

Formularz dla opiekunów prawnych małoletniego oprócz pełnej treści oświadczenia musi zawierać także miejsce na wpisanie imion i nazwisk opiekunów prawnych, daty i miejscowości, adresu e-mail i numeru telefonu do kontaktu z opiekunami prawnymi. Akceptowalne jest też przesłanie skanu oświadczenia podpisanego przez opiekunów prawnych do drużynowego.

Formularz dla pełnoletnich członków ZHP oprócz pełnej treści oświadczenia musi zawierać także miejsce na wpisanie imienia i nazwiska, daty i miejscowości, numeru kontaktowego i adresu e-mail (najlepiej w domenie ZHP).

Wszystkie powyższe czynności powinny mieć miejsce przed zbiórki zastępu/drużyny tak, żeby drużynowy miał możliwość weryfikacji, które dzieci mogą faktycznie uczestniczyć w zbiórce.

Zgodnie z prawem powszechnie obowiązującym, jeśli ktoś odbył nałożoną przez właściwe organy kwarantannę w wymiarze, który został wskazany, to już następnego dnia po jej pełnym odbyciu może wrócić do normalnego funkcjonowania np. do pracy, do szkoły. W związku z tym może również uczestniczyć w formach pracy harcerskiej.

Obecnie obowiązujące przepisy prawa powszechnie obowiązującego nie zabraniają podróżowania między strefą żółtą a czerwoną. Zalecamy jednak daleko idącą ostrożność i rozwagę w takich przypadkach. Należy podjąć odpowiedzialną ale i racjonalną decyzję.

Liczba osób zakażonych w danym mieście/powiacie jest różna nawet jeśli porównać liczby wyłącznie ze strefy czerwonej. Są miejsca w kraju, w których sytuacja jest bardzo poważna. Komenda hufca, która zgodnie ze Statutem ZHP, wspomaga, koordynuje i nadzoruje prace gromad i drużyn ma prawo podjąć decyzję o przeniesieniu w tryb zdalny zbiórek gromad i drużyn. Powinno się to odbyć po uprzedniej konsultacji z właściwą komendą chorągwi.