WĘDROWNICY

ZDOBĄDŹ SPRAWNOŚCI INDYWIDUALNE

które można zdobywać w „Czuwam dla Ziemi”

 • Skompletowała / skompletował biblioteczkę (książki, artykuły, foldery, adresy stron internetowych) o tematyce ekologicznej. 
 • Poznała / poznał zasady ekologicznego obozowania. Zastosowała / zastosował je w praktyce. 
 • Wzięła / wziął udział w akcji na rzecz ratowania lub ochrony środowiska naturalnego. 
 • Przygotowała / przygotował i przeprowadziła / przeprowadził zbiórkę na temat znaczenia przyrody dla zdrowia człowieka oraz potrzeby jej ochrony przed za- grożeniami cywilizacyjnymi. 
 • Zapoznała / zapoznał się z celami i działaniami kilku wybranych organizacji ekologicznych. 
 • Poznała / poznał systematykę roślin i zwierząt. Poznała / poznał rośliny i zwierzę- ta chronione w Polsce. 
 • Przedstawiła / przedstawił w interesującej formie bogactwo polskich lasów oraz znaczenie lasów dla przyszłości człowieka na Ziemi. 
 • Wskazała / wskazał występujące w polskich lasach zagrożenia dotyczące drzew, ptaków i zwierząt. 
 • Poznała / poznał zasady ekologicznego obozowania. Zastosowała / zastosował je w praktyce. 
 • Wyznaczyła / wyznaczył sobie dodatkowe zadania mistrzowskie 
 • Przedstawiła / przedstawił na zbiórce drużyny wybrane gatunki występujących na świecie roślin zagrożonych wyginięciem („czerwona księga”). 
 • Opowiedziała / opowiedział w drużynie o interesujących roślinach, występujących w rezerwacie lub parku narodowym w swojej okolicy. 
 • Przedstawiła / przedstawił zastępowi lub drużynie swoje zbiory: albumy, atlasy i inne publikacje na temat roślin, zaprezentowała / zaprezentował ich zawartość. 
 • Zorganizowała / zorganizował i poprowadziła / poprowadził wyprawę drużyny (lub klasy) w celu poznania środowiska roślinnego (np. lasu, łąki) lub wyprawę do ogrodu botanicznego albo muzeum przyrodniczego. 
 • Wykonała / wykonał projekt przydomowego, działkowego lub przyszkolnego ogródka. 
 • Wykazała / wykazał się zainteresowaniami w wybranej dziedzinie (doświadczenia fizyczne, chemiczne, biologiczne, badania etnograficzne, archeologiczne, historyczne, religioznawcze, geologiczne itp.). 
 • Interesująco przedstawiła / przedstawił dziedzinę swoich zainteresowań. 
 • Spopularyzowała / spopularyzował w drużynie (w szkole) wybrane odkrycie naukowe lub wydarzenie historyczne (społeczne), wyjątkowo ważne dla dziejów ludzkości. 
 • Zorganizowała / zorganizował młodzieżową debatę naukową na wybrany przez siebie temat. 
 • Od wiosny do jesieni pracowała / pracował w pasiece i prowadziła / prowadził notatnik swoich czynności. 
 • Nauczyła / nauczył się zabezpieczać pszczoły przed zimą. 
 • Potrafi postępować w przypadku użądlenia przez owady. 
 • Opowiedziała / opowiedział na zbiórce o właściwościach leczniczych produktów wytwarzanych przez pszczoły. 
 • Urządziła / urządził w harcówce, szkole lub w gminie wystawę wydawnictw do- tyczących pszczelarstwa i produktów wytworzonych przez pszczoły. 
 • Wykonała / wykonał z pamięci szkic sytuacyjny terenu. 
 • Dokonała / dokonał pomiaru terenu nadającego się na urządzenie obozu lub dziecięcego placu zabaw. Wykonała / wykonał dokładny plan. 
 • Wykreśliła / wykreślił mapę wybranego terenu (zaktualizowała / zaktualizował starą mapę) na potrzeby obozu, gry terenowej, rajdu itp. 
 • Przygotowała / przygotował trasę imprezy na orientację i biegu terenowego   z przeszkodami. 
 • Przeprowadziła / przeprowadził w drużynie (szczepie) szkolenie z terenoznawstwa.
 • Wyznaczyła / wyznaczył sobie dodatkowe zadania mistrzowskie 
 • Był sam na sam z lasem. Spędził jeden dzień od 4 rano do 9 wieczór samotnie w lesie i tym czasie sam sobie trzykrotnie gotuje posiłek, mając z żywności tylko 0,5 kg chleba i garść soli, a ze sprzętu tylko menażkę, nóż, pudełko z 6 zapałkami oraz dowolną ilość sznura. 
 • Poznał dobrze jakiś las. Dokona na odcinku ok. 1 km kwadratowych wywiadu lasu pod względem przydatności do harców i objaśni wywiad szkicami. Wykona “gwiazdę osobliwości” lasu t. j. wytyczny z pewnego punktu kierunki do kilkunastu ciekawostek przyrodniczych, przy czym uwzględni okazy świata zwierząt, ptaków, owadów i roślin (zwłaszcza drzew). 
 • Wie, jak żyje las. Wykona wyznaczone mu konkretnie i w szczególności, a zależnie od rodzaju lasu zadanie przyrodnicze, polegające na zapoznaniu się z życiem owadów, ptaków lub roślin w lesie – albo: sprawdzi przez obserwację znaną poprzednio prawdę przyrodniczą, np. przystosowaniu owadów do życia, zależności rozwoju roślin od gleby, obyczaju zwierząt – albo wreszcie: podpatrzy zwierzę, nadzwyczaj trudne do podejścia. 
 • Zna dary lasu. Uzbiera grzybów lub owoców leśnych i rozpozna gatunki 10 roślin jadalnych i leczniczych rosnących w lesie. Uzasadni znaczenie lasu w okolicy podmiejskiej. Wymieni korzyści osiągane przez człowieka w gospodarce leśnej. Wie jakie towarzystwa zajmują się ochroną przyrody, jak to czynią; wymieni kilka rezerwatów leśnych w Polsce. 
 • Zna niebezpieczeństwa lasu. Umie rozpoznać żmiję; wie jakie miejsca ona nawiedza; zastosuje pomoc w fikcyjnym ukąszeniu przez nią. Wymieni środki przeciw osom i komarom. Rozpozna kilka trujących roślin. Wie jak zachować się w przypadku ukąszenia kleszcza, jak rozpoznać rumień. 
 • Był w bieżącym półroczu na co najmniej czterech wycieczkach, w tym na dwóch z nocowaniem w polu.  
 • Sprawnie urządza się na biwaku. Biwakuje pod namiotem lub szałasem z zachowaniem zasad higieny, bezpieczeństwa i estetyki. Rozpali (nawet w trudnych warunkach) ogień i przyrządzi prosty posiłek, nawet bez naczyń. Należycie zwinie biwak. 
 • Jest sprawny w polu. Brał udział w co najmniej czterech dużych ćwiczeniach (w tym jedno nocne). Poprowadzi zespół w dużej grze i urządzi grę polową zastępu. Stanie w nocy na cichy alarm w maksimum 5 minut, sprawnie i z należytym zaopatrzeniem. Umiejętnie podejdzie i przekradnie się; napisze i przeczyta listy “indyjskie”, wyznaczy szlak tropicielski oraz wytropi innych na takim szlaku. Orientuje się i trafia bez błądzenia w polu i w lesie. Oceni “na oko” odległości, upływ czasu, kierunki wiatru, przewiduje pogodę. Jest fizycznie usprawniony do pokonywania przeszkód terenowych. 
 • Robi dobre wywiady terenu. Dokona wywiadu lasu, wzgórza, rzeki lub innego odcinka terenu, względnie przedmiotu w terenie, objaśniając wywiad szkicem. Prowadzi bez błądzenia do najbliższych w okolicy terenów, zdatnych na harce drużyny. 
 • Żyje w zgodzie z lasem. Wypowie prawa puszczy lub inne zasady życia na łonie przyrody i wykaże, że stara się swoje współżycie z przyrodą układać według tych zasad. 
 • Zorganizuje i przeprowadzi obóz wędrowny o tematyce ekologicznej, na którym uczestnicy: 
  • wędrując uczyć się będą nienagannego zachowania,
  • zapoznają się z pięknem przyrody ojczystej,
  • przeprowadzą zwiady ekologiczne,
  • podejmą kilka prac pożytecznych dla środowiska,
 • opracują i zrealizują zadania zapoznające mieszkańców danego regionu z zagrożeniem ekologicznym,
 • rozpropagują wśród ludności wiejskiej zasady produkcji zdrowej żywności.
 • Uprawnienia sędziego Imprez Na Orientację (mistrzowska), 
 • Uprawnienia Młodzieżowego Organizatora Turystyki PTTK (mistrzowska), 
 • Uprawnienia Organizatora Turystyki PTTK (mistrzowska), 
 • Patent żeglarza jachtowego (Szyper – mistrzowska), 
 • patent sternika jachtowego (mistrzowska). 

Przeszła / przeszedł pomyślnie trzy próby − milczenia, głodu i samotności − przez kolejne trzy doby: 

 • w czasie pierwszej doby powstrzymała / powstrzymał się od spożywania jakichkolwiek pokarmów i napojów (z wyjątkiem czystej wody), uczestnicząc we wszystkich zajęciach obozowych, 
 • w czasie drugiej doby zachowała / zachował całkowite milczenie, 
 • trzecią dobę spędziła / spędził w lesie, niezauważona / niezauważony przez ludzi, żywiąc się pokarmem leśnym. 
 • Zorganizowała / zorganizował dla drużyny udział w wybranym przedsięwzięciu pozaharcerskim. 
 • Współorganizowała / współorganizował biwak drużyny, brała/brał udział w po- dziale zadań, była/był odpowiedzialna/odpowiedzialny za wybrane zadania (np. lista zakupów, dojazdy, zamówienie autokaru). 
 • Sporządziła / sporządził plan, program i preliminarz wybranego przedsięwzięcia drużyny. 
 • Zaplanowała / zaplanował kilka ciekawych propozycji do planu pracy drużyny, propozycje przedstawiła/przedstawił radzie drużyny, a po zatwierdzeniu uczestniczyła / uczestniczył w ich realizacji. 
 • Nawiązała / nawiązał współpracę z zespołem GK ZHP zajmującym się Internetem, uczestniczyła / uczestniczył w zadaniu realizowanym przez ten zespół. 
 • Zna zasady budowania ośrodków www z zakresu wizualizacji projektu, zagadnień PR i oprogramowania. 
 • Skompletowała / skompletował zespół do realizacji projektu internetowego (serwisu www), rozdzieliła / rozdzielił zadania w zespole: przygotowanie i korekta tekstów, przygotowanie grafiki, kodowanie serwisu, promocja itp., gotowy serwis opublikowała / opublikował w Internecie. 
 • Stale rozwija swoje umiejętności w zakresie języków programowania stosowanych w budowaniu ośrodków www, zna co najmniej dwa, w tym jeden z grupy języków serverside, przygotowała / przygotował layout strony stosując optymalizację grafiki. 
 • Przeprowadziła / przeprowadził formę kształceniową dotyczącą tematyki Internetu. 
 • Samodzielnie wykonała / wykonał zaawansowane prace graficzne na komputerze i zaprezentowała / zaprezentował je na zbiórce lub w szkole. 
 • Swoje umiejętności wykorzystała / wykorzystał, wykonując prace graficzne dla drużyny, szczepu, hufca. 
 • Potrafi sprawnie wykonać zaawansowane operacje: skanować i obrabiać grafikę, importować do i eksportować z innych programów, przygotować dokument do druku, wykonywać retusze itp. 
 • Nauczyła / nauczył młodszych harcerzy podstaw obsługi programu graficznego. 
 • Na zbiórce wytłumaczyła / wytłumaczył zagrożenia wynikające z piractwa komputerowego, zna zasady dotyczące ochrony praw autorskich do grafiki komputerowej 
 • Poznała / poznał genezę i historię wybranego języka programowania, wskazała / wskazał najważniejsze udoskonalenia w jego ostatnich wersjach. 
 • Zgromadziła / zgromadził biblioteczkę informatyczną związaną z wybranym językiem programowania. 
 • Samodzielnie napisała / napisał dużą aplikacji i zaprezentowała / zaprezentował ją w szkole, na studiach lub w drużynie. 
 • Napisała / napisał program pomocny w pracy drużyny, szczepu, hufca. 
 • Zna wymagania dotyczące praw autorskich do programów komputerowych i kodów źródłowych. 
 • Poznała / poznał cechy, jakimi powinni charakteryzować się dziennikarze oraz zasady, jakie obowiązują w ich zawodzie. 
 • Przeprowadziła / przeprowadził wywiad na określony temat. 
 • Przez okres próby brała / brał udział w pracy redakcji harcerskiej, pisząc do wy- branego działu. 
 • Nawiązała / nawiązał stały kontakt z gazetą młodzieżową lub dla dzieci i systematycznie dostarcza jej swoje artykuły. 
 • Przekazała / przekazał napisany przez siebie reportaż z imprezy harcerskiej do lokalnej gazety. 
 • Poznała / poznał pracę redakcji gazety lub wydawnictwa książkowego. 
 • Rozróżniła / rozróżnił rodzaje czcionek drukarskich i typy edytorów komputerowych, stosując je w swojej gazecie lub publikacjach książkowych. 
 • Złożyła / złożył na komputerze gazetę lub inną publikację. 
 • Rozprowadzała / rozprowadzał wydawnictwa przygotowane przez drużynę, hufiec, szkołę, dom kultury itp. 

znak służby

Praca w małych grupach

Jako wędrownicy macie możliwość wykorzystania w “Czuwam dla Ziemi” mocy Waszych patroli zadaniowych i zastępów. To jest również idealna przestrzeń do rozpoczęcia realizacji znaków służb, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. 

Ważnym elementem działań projektowych na poziomie wędrowników jest to, aby wszyscy chętni byli zaangażowani w całość przygotowań od planowanie po podsumowanie. Sami powinniście dokonać analizy Waszego otoczenia i zastanowić się, jak chcecie rozwiązać problem śmieci i odpadów w Waszej okolicy. Może Wasze plany i ich realizacja będą też inspiracją do działania dla młodszych koleżanek i kolegów z innych drużyn i gromad? 

ZWOLNIENI Z TEORII

Praca w małych grupach

Jeżeli jest to Wasz pierwszy tego typu projekt lub chcecie spróbować nowego podejścia do tematu służby, zachęcamy Was do skorzystania z narzędzia, jakie proponują Zwolnieni z Teorii. Plusem wybrania tej ścieżki jest otrzymanie międzynarodowego zaświadczenia od Zwolnionych z Teorii o nabytych kompetencjach podczas realizacji projektu ekologicznego. 

ODZNAKA SKAUTÓW ŚWIATA

Praca w małych grupach

Wędrownicy będąc twórcami działania zespołowego, powinni mieć swoje jasno przypisane role i postawione indywidualne cele. Tu z pomocą przy realizacji służby przychodzi Odznaka Skautów Świata, która jest świetnym uzupełnieniem do znaków służb motywującym do indywidualnego działania. To jedyna i jednocześnie najwyższa odznaka dla młodzieży przyznawana bezpośrednio przez WOSM. W ramach pełnienia służby zyskuje się wiedzę, umiejętności oraz pomoce potrzebne do rozwiązywania problemów globalnych na poziomie lokalnym. Odznaka wymaga od zdobywających ją zaangażowania, by uczynić środowiska lokalne lepszymi miejscami. 

 

WYMAGANIA NA STOPIEŃ, KTÓRE MOŻNA SPEŁNIĆ

 

Harcerka Orla/Harcerz Orli 

Siła ciała – wyjście na wędrówkę o charakterze wyczynu (może wyczynem będzie zachęcenie napotkanych osób, by nie schodziły ze szlaków). 

Siła rozumu – pogłębiam swoją wiedzę i umiejętności w różnych dziedzinach aktywności (nauka i kultura). Znalazłam/em dziedzinę, w której chcę osiągnąć mistrzostwo. Mam już w niej osiągnięcia. 

Siła ducha – dziedziny swoich zainteresowań porównałam/em z potrzebami środowiska. W ten sposób określiłam/em swoje pole służby. Pełniłam/em służbę przez wyznaczony czas. Staram się żyć w harmonii z naturą. Na podstawie prawa harcerskiego buduję swój system wartości. Potrafię otwarcie i konsekwentnie go bronić. 

Harcerka Rzeczypospolitej/Harcerz Rzeczypospolitej 

Praca nad sobą (np. nad nawykami ekologicznymi); Służba; Poszukiwanie swojego miejsca w społeczeństwie (np. dołączenie do organizacji proekologicznej, określenie ekologicznych potrzeb okolicy, którą zamieszkujesz). 

Organizator

Zespół Czuwam dla Ziemi: Agata Erhardt-Wojciechowska, Jakub Lasek, Aleksandra Berner, Adrianna Błażek, Klaudia Kubik, Magdalena Noszczyk, Anna Pospieszna, Kamila Smyczek, Emilia Wadas, Adrianna Zalewska.  

Korekta: Ewa Trystucha 

Kontakt: [email protected]

ZHP realizuje działania sfinansowane ze środków Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030 

Patronat Honorowy Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych